Hizmet Standartları

7/18/2019 HİZMETLERİMİZ

ÇAVDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)
1
 
 
 
 
 
Yapı Kullanım izin Belgesi
( FEN İŞLERİ )
1- Toprak Vizesi,
2- Temel Vizesi,
3- Isı Yalıtım Vizesi,
4- Kanal Vizesi,
5. Demir Vizesi,
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
9- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,
10 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
11- SSK’dan ilişiksiz Belgesi,
12- Telefon Ankastre Vizesi,
13 -Sığınak Raporu
14- İş bitirme Tutanağı
15- Harç ve Ücretler
16- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
17- İskân Dilekçesi
15 gün
2
Çap (İmar Durumu)
( FEN İŞLERİ )
1-Aplikasyon Krokisi,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
 
 
 
 
 
3 Gün
3
Yapı Ruhsatı
( FEN İŞLERİ )
1-Dilekçe
2-Tapu Fotokopisi
3-Aplikasyon Krokisi
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Emlak Vergisi Beyanı
6-Kapı Numara taşı
7-Projeler (Mimar,Statik,Tesisat,Elektrik,jeolojik zemin Etüt Bina      
   Aplikasyon Haritası) Vize ve Onayı
8-Projelerin Tus ve Proje Müelliflerine ait onaylı belge
9-Harç ve ücretler
 
 
 
 
15 Gün
4
Kuşat Ruhsat işleri
( FEN İŞLERİ )
1- Kimlik Fotokopisi,
2- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
3- 1 Adet Fotoğraf,
4- Ustalık Belgesi,
5- Kira Kontratı Fotokopisi,
6- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
7- Ticaret Sicil Gazetesi imza sirküsü,
8- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
10- İtfaiye Raporu,
7 Gün
4
Cenaze, Defin
( ZABITA MEMURLUĞU )
1- Doktor Raporu,
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.
1 Gün
5
Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)
( MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ )
 
1-Dilekçe
2-Nüfus Kayıt örneği
3-Askerlik Şubesi Askerlik Belgesi
4-Muhtaçlık Belgesi
5-İkametgâh Belgesi
15 Gün
6
Nikâh işlemleri
( YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ )
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi, 
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,( Tela semi testi)
6- İzin Belgesi.
7-Mernis
 
Gün içinde
7
İhale işlemleri
( MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ,          YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE FEN İŞLERİ )
1-4734-19 Açık İhale Usulü
2-4734-21/f pazarlık Usulü
3-4734-22/d Doğrudan temin Usulü
4-2886 S.D.İ.K
14 Gün
9
Gelir tahsili işlemleri
( TAHAKKUK VE TAHSİLÂT MEMURLUĞU )
1-Genel Tahsilât
2-Emlak Vergisi Tahsilâtı
3-Su Tahakkuk – Tahsilâtı
4-İlan Vergisi Tahsilâtı
5 Dakika
Mayıs-Kasım
Mart-Haziran-Eylül-Aralık
Mayıs-Kasım
10
2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
( FEN İŞLERİ VE ZABITA MEMURLUĞU )
1- Toprak Vizesi,
2- Temel Vizesi,
3- Isı Yalıtım Vizesi|
4- Kanal Vizesi
5. Demir Vizesi
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
9- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,
10 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
11- SSK’dan ilişiksiz Belgesi,
12- Telefon Ankastre Vizesi,
13 -Sığınak Raporu
14- İş bitirme Tutanağı
15- Harç ve Ücretler
16- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
17- İskân Dilekçesi
14 Gün
11
Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi
( BELEDİYE ENCÜMENİ, FEN İŞLERİ VE
ZABITA MEMURLUĞU
1-Dilekçe
2-İşyeri açma ve çalışma Ruhsat Fotokopisi
3-Taahhütname
1 Gün